Terms & Conditions

Dit is een overeenkomst (“Terms & Conditions” of “T&C”) tussen u (een natuurlijke of een rechtspersoon), die de website van Caldr (www.caldr.com) wil gebruiken (“Gebruiker”), en Caldr nv, een onderneming opgericht naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te Lokerenbaan 70, 9240 Zele, België, geregistreerd in de Kruispuntbank der Ondernemingen met het ondernemingsnummer BE0719.565.004 (“Caldr”). Caldr kan via e-mail op hello@caldr.com of via telefoon op +32 52 26 21 29 gecontacteerd worden. Caldr en de Gebruiker worden hierna gezamenlijk aangeduid als de “Partijen” en afzonderlijk als de “Partij”.

Wie is Caldr?

Caldr ontwikkelt software die de zorgverstrekker bijstaat om te zorgen voor een optimale planning binnen zijn praktijk. Met behulp van deze software wil Caldr afspraken op een efficiënte, data gestuurde manier inplannen, no-shows voorkomen en patiënten doorverwijzen naar een beschikbare zorgverlener.

Onze software heeft als doel een positieve bijdrage te leveren aan de gezondheid van de patiënt alsook te zorgen voor een efficiëntere werking binnen de praktijk van de zorgverstrekker.

Overeenkomst

De Gebruiker bevestigt uitdrukkelijk dat hij of zij volledig op de hoogte is van de inhoud van T&C, en gaat hier uitdrukkelijk mee akkoord. Minstens gaat de Gebruiker impliciet akkoord met de T&C door de website te gebruiken. Daarom raden wij de Gebruiker aan om deze Terms & Conditions zorgvuldig te lezen.

Caldr behoudt zich het recht voor om deze Terms & Conditions van tijd tot tijd te wijzigen. In dergelijk geval wordt de nieuwste versie van de T&C op de website geplaatst.

Verwerking van persoonsgegevens

De Gebruiker bevestigt uitdrukkelijk dat hij of zij volledig op de hoogte is van de inhoud van de Privacyverklaring en de Cookie Policy, en gaat hier uitdrukkelijk mee akkoord.

Toegang tot de website

Toegang tot onze website is toegelaten op tijdelijke basis. Caldr behoudt zich het recht voor om de toegang tot de website te ontzeggen of aan te passen. Caldr kan niet aansprakelijk worden gesteld omwille van de onbeschikbaarheid van de website ongeacht wanneer of om welke reden dan ook. Van tijd tot tijd kan de toegang tot onderdelen van de website worden beperkt.

Gebruikers die de website van Caldr gebruiken, zijn gehouden aan de richtlijnen inzake redelijk gebruik van de website.

Redelijk gebruik

De website kan enkel gebruikt worden voor wettelijke en/of legitieme doeleinden. De Gebruiker onthoudt zich ervan om, zonder dat deze lijst limitatief is, gebruik te maken van onze website:

  • op manieren die strijdig zijn met lokale, nationale of internationale regelgeving;
  • op manieren die niet legitiem of die frauduleus zijn, of gevolgen in die aard creëren;
  • om ongevraagde en niet-toegelaten reclame of promotiemateriaal op te laden;
  • om wetens en willens schadelijke informatie, data of bestanden in om het even welke format op om het even welke drager op te laden of te plaatsen, zoals virussen, spyware , middleware en adware.

De Gebruiker gaat er uitdrukkelijk mee akkoord om, onverminderd door de T&C gestipuleerde toelatingen, niets van onze website te reproduceren, dupliceren of verkopen zonder de uitdrukkelijke toestemming van Caldr.

De Gebruiker onthoudt er zich uitdrukkelijk van zich toegang te verschaffen tot delen van de website waartoe hij geen toegang heeft, alsook de website, met inbegrip van de software, de locatie en het netwerk te beschadigen of te verstoren.

Gebruikers die de website gebruiken in strijd met de richtlijnen inzake redelijk gebruik, kunnen hiervoor aansprakelijk worden gesteld.

Verplichtingen van de Gebruiker

De Gebruiker bevestigt uitdrukkelijk dat de informatie die hij verstrekt, of het nu gaat om informatie met betrekking tot zijn persoonlijke identiteit of om informatie van anderen, echt, juist en oprecht is. De Gebruiker wordt ervan op de hoogte gebracht dat het gebruik van een valse identiteit en de verspreiding van valse informatie aanleiding kunnen geven tot civielrechtelijke en/of strafrechtelijke vervolging.

Aansprakelijkheid

Vertrouwen op publicaties

Publicaties, commentaren, blog posts of enig ander materiaal op onze website hebben een informatieve en/of educatieve doelstelling, en kunnen door de Gebruiker niet beschouwd worden als een advies (op maat) waarop men zonder meer kan vertrouwen. Caldr wijst dan ook elke aansprakelijkheid voor schade die hieruit zou voortvloeien af.

Website updates

Onze website wordt regelmatig geüpdatet, waardoor de inhoud van de website van tijd tot tijd kan wijzigen of worden verwijderd. Caldr behoudt zich het recht voor om de website tijdelijk of permanent onbeschikbaar te maken. Caldr is niet aansprakelijk voor enige schade die hieruit zou voortvloeien.

Intellectuele eigendom

Geen overdracht

Caldr is de eigenaar van alle intellectuele eigendomsrechten op onze website en alle materiaal gepubliceerd daarop, of heeft daartoe op rechtmatige wijze het gebruiksrecht verkregen. Noch het gebruik van de website, noch de Terms & Conditions houden enige overdracht in van intellectuele eigendomsrechten aan de Gebruiker.

Auteursrechten & referenties

Alle publicaties van welke aard ook, en in het bijzonder de publicaties op de blog site van Caldr, zijn auteursrechtelijk beschermd en komen uitsluitend toe aan Caldr.

Desalniettemin staat Caldr toe dat publicaties op de website door een Gebruiker worden gereproduceerd of gedupliceerd voor informatieve en/of educatieve doeleinden op om het even welke format, in zoverre men (a) duidelijk vermeldt dat het om een reproductie of duplicatie gaat en (b) op correcte wijze aan de originele bron refereert. Zonder de uitdrukkelijke toestemming van Caldr is het de Gebruiker verboden enige publicatie waarvan de auteursrechten toebehoren aan Caldr te verspreiden ten bezwarende titel.

Wanneer de Gebruiker originele ideeën en/of inzichten die voorkomen in publicaties van Caldr, verspreidt, zal men steeds gehouden zijn om te verwijzen naar de originele bron.

Men zal als volgt refereren aan publicaties op de website van Caldr: [initialen voornaam auteur] [achternaam auteur], “[Titel]”, Caldr [datum of jaartal], [url].

Wanneer de naam van de auteur niet gekend is, wordt als volgt gerefereerd aan publicaties van Caldr: “[Titel]”, Caldr [datum of jaartal], [url].

Afbeeldingen

Geen enkele afbeelding op de website van Caldr, inclusief het logo van Caldr, mag zonder de uitdrukkelijke toestemming van Caldr worden gereproduceerd of gedupliceerd op welke manier en op welke format dan ook.

Handelsmerk

De naam “Caldr” is een Benelux geregistreerd handelsmerk.

Linken van en naar de Caldr website

Linken van de Caldr website

Waar de Caldr website linken bevat naar andere websites en/of bronnen van derde partijen, verklaart Caldr hieromtrent de nodige toestemmingen van die partijen te hebben verkregen dan wel auteursrechtelijk haar plichten na te komen door te verwijzen naar de originele bron.

Caldr heeft geen zeggenschap over de inhoud van die websites of bronnen. Caldr wijst dan ook elke aansprakelijkheid voor enige schade of verlies af, die zouden kunnen ontstaan door gebruik te maken van die websites of bronnen.

Linken naar de Caldr website

Wanneer een Gebruiker een link wil voorzien naar de Caldr website, dan is dit toegestaan voor zover dit op legitieme en legale wijze gebeurt, voor zover de reputatie of het imago van Caldr hierdoor niet wordt geschaad en voor zover de Gebruiker de eigenaar is van het medium waarop de link wordt voorzien. Wanneer men linkt naar de Caldr website, mag men, tenzij anders uitdrukkelijk overeengekomen, niet de schijn wekken dat er een partnership, associatie, goedkeuring of aanbeveling vanuit Caldr bestaat. Wanneer men linkt naar de Caldr website, zal men steeds dienen te linken naar de homepagina van Caldr met vermelding van het .com-domein.

Caldr behoudt zich het recht voor om bezwaar aan te tekenen tegen het plaatsen van een link naar onze website.


Dank u om onze website te bezoeken.