Privacyverklaring

Deze Privacyverklaring regelt de verwerking van uw persoonsgegevens als een onderdeel van het gebruik van onze website (www.caldr.com) en de diensten die daarmee verband houden. Deze verwerkingen worden steeds uitgevoerd door Caldr nv als verwerkingsverantwoordelijke, een vennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te Lokerenbaan 70, 9240 Zele, België, geregistreerd in de Kruispuntbank der Ondernemingen met ondernemingsnummer BE0719.565.004.

Het beschermen van persoonsgegevens van klanten en bezoekers is erg belangrijk voor Caldr. Daarom stellen we alles in het werk om de bescherming van uw gegevens te waarborgen en steeds conform de General Data Protection Regulation (GDPR) te handelen wanneer wij uw persoonsgegevens verwerken.

Caldr zal uw persoonsgegevens steeds rechtmatig behandelen en voor welbepaalde doeleinden. Wij zullen het nodige doen om niet méér persoonsgegevens te vragen dan noodzakelijk voor het doel en uw persoonsgegevens niet langer dan nodig te bewaren. Tot slot neemt Caldr de technische en organisatorische maatregelen die een passende beveiliging waarborgen zodat persoonsgegevens worden beveiligd.

Deze Privacyverklaring was laatst bijgewerkt op 19 augustus 2019. Caldr behoudt zich het recht om deze Privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen steeds worden gecommuniceerd.

Wie is Caldr?

Caldr ontwikkelt software die de zorgverstrekker bijstaat om te zorgen voor een optimale planning binnen zijn praktijk. Met behulp van deze software wil Caldr afspraken op een efficiënte, data gestuurde manier inplannen, no-shows voorkomen en patiënten doorverwijzen naar een beschikbare zorgverlener.

Onze software heeft als doel een positieve bijdrage te leveren aan de gezondheid van de patiënt alsook te zorgen voor een efficiëntere werking binnen de praktijk van de zorgverstrekker.

In die context komt Caldr in contact met persoonsgegevens, van onze eigen medewerkers, sollicitanten, zorgverstrekkers en patiënten. Caldr is verantwoordelijk voor deze gegevens en zal met deze gegevens omgaan op een manier die overeenstemt met de geldende wettelijke en ethische eisen.

Persoonsgegevens

Conform de huidige regelgeving wordt verstaan onder persoonsgegevens: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (“de betrokkene”); als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

De verwerking van persoonsgegevens wordt gedefinieerd als: een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens.

Voorbeelden van persoonsgegevens zijn naam, adres of e-mailadres, maar ook uw IP-adres valt hieronder.

Welke persoonsgegevens verwerken we?

Caldr zal enkel uw identificatiegegevens en contactgegevens (voornaam, naam, telefoonnummer, e-mailadres, IP-adres,...) verwerken om te communiceren via e-mail, via het contactformulier op de website of rechtstreeks met één van onze medewerkers wanneer we telefonisch contact hebben. Voor sollicitatiedoeleinden zullen we ook gegevens over uw opleiding, vorming en beroep verwerken.

Waarom verwerken wij uw persoonsgegevens?

In het algemeen gebruikt Caldr uw persoonsgegevens enkel om te communiceren in het kader van de relatie die u met Caldr heeft.

Facturatie en administratie

Caldr verzamelt facturatie en administratieve gegevens om haar administratieve verplichtingen na te komen, zoals het aanrekenen van de diensten die aan de klant zijn verleend of onze wettelijke verplichte boekhouding te voeren. Caldr is wettelijk verplicht deze persoonsgegevens 7 jaar te bewaren.

Rekrutering

In het kader van rekrutering verzamelen we gegevens van mensen die, al dan niet spontaan, bij ons solliciteren. Dit kan onder meer via onze website, LinkedIn-berichten, e-mails, of andere duidelijke acties waarbij een sollicitant aangeeft interesse te hebben voor een job bij Caldr.

Deze persoonsgegevens worden verwijderd binnen 1 maand na de sollicitatie indien de sollicitant niet wordt aangenomen. Indien de persoon wordt aangenomen zullen deze gegevens worden opgenomen in het personeelsdossier dat wordt bijgehouden tot 5 jaar na het beëindigen van de werkrelatie. Indien de persoon niet wordt aangenomen maar wel een interessant profiel heeft, wordt deze kandidaat voor 1 jaar op de werfreserve gehouden voor zover de kandidaat hiertoe zijn toestemming heeft gegeven.

Aanvragen tot informatie

De persoonsgegevens die we verzamelen via de website of via e-mail met de extensies van onze website, worden in de eerste plaats gebruikt om de door u gestelde vragen passend en accuraat te beantwoorden. Deze informatie wordt opgenomen in ons klantensysteem zodat we onze service naar u toe verder kunnen verbeteren.

Om uw aanvragen tot informatie adequaat te kunnen behandelen, bewaren we uw persoonsgegevens zolang u bij ons klant bent. Indien u geen klant bent bij Caldr, zullen we deze gegevens verwijderen zes maanden nadat uw vraag werd beantwoord.

Om met u in contact te blijven​​​​​​​

Wij vinden het belangrijk om een goede relatie op te bouwen en te onderhouden met al onze (potentiële) klanten. Daarom zullen wij u van tijd tot tijd contacteren om u op de hoogte te houden van ons aanbod. Voor de verwerking van persoonsgegevens onder deze activiteit zal Caldr gebruik maken van haar gerechtvaardigd belang.

Desalniettemin kunt u te allen tijde aangeven dat u onze communicatie niet langer wenst te ontvangen.

Wij geven uw persoonsgegevens niet door aan derde partijen

Caldr zal de persoonsgegevens niet doorgeven aan andere partijen die deze persoonsgegevens mogen gebruiken voor hun eigen doeleinden.

Waar Caldr gebruik zou maken van verwerkers (bijvoorbeeld providers van web hosting), mogen deze partijen uw gegevens enkel verwerken voor doeleinden die wij bepalen. Onder geen enkel beding zullen zij uw persoonsgegevens verwerken voor hun eigen doeleinden. Caldr zal ook het nodige doen om uw persoonsgegevens binnen de Europese Economische Ruimte te verwerken.

Welke rechten heeft u, en hoe oefent u ze uit?

De inzage van uw persoonsgegevens

U heeft het recht om inzage te krijgen van alle persoonsgegevens die we van u verwerken. U kan hiervan ook een kopie krijgen dat we u op papier of digitaal bezorgen. Dit kan u doen door contact op te nemen met ons via e-mail op privacy@caldr.com.

Het verbeteren van uw persoonsgegevens

U heeft het recht om (van ons te vragen) uw persoonsgegevens aan te passen wanneer deze niet juist of niet volledig zijn. U mag ook vragen om uw persoonsgegevens tijdelijk niet te gebruiken totdat deze juist of volledig zijn. Dit kan u doen door contact op te nemen met ons via e-mail op privacy@caldr.com.

Het intrekken van uw toestemming

U heeft het recht om te allen tijde uw toestemming in te trekken. Dit kan u doen door contact op te nemen met ons via e-mail op privacy@caldr.com.

Het wissen van uw persoonsgegevens

U heeft het recht om te vragen dat uw persoonsgegevens worden verwijderd als deze niet langer nodig zijn in het licht van de doeleinden van deze Privacyverklaring of als u uw toestemming voor de verwerking intrekt. Dit kan u doen door contact op te nemen met ons via e-mail op privacy@caldr.com.

Let op: wanneer wij wettelijk verplicht zijn uw persoonsgegevens te bewaren, kunnen wij uw gegevens niet verwijderen.

Het overdragen van uw persoonsgegevens

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in een universeel leesbaar formaat te ontvangen zoals een tekstbestand of een ander digitaal bestand, als de verwerking plaatsvond in de context van een overeenkomst of op basis van uw toestemming.

Bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens

Wanneer u vindt dat wij uw persoonsgegevens niet op een correcte manier verwerken, kan u bezwaar aantekenen tegen deze verwerkingen, zoals verwerkingen in het kader van nieuwsbrieven, marketing of andere verwerkingen die niet noodzakelijk zijn in de context van onze relatie. Dit kan u doen door contact op te nemen met ons via e-mail op privacy@caldr.com.

Een klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteit

Indien u niet tevreden bent over de manier waarop er met uw persoonsgegevens wordt omgegaan, kan u een klacht indienen bij de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit. In België is dit de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA).

Voor meer informatie kan u steeds terecht op www.gegevensbeschermingsautoriteit.be.